ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА    -    НАРЕДБА    -    ЈАВНЕ КОНСУЛТАЦИЈЕ ЗА ПЛАН ЗА УПРАВЉАЊЕ ЖИВОТНОМ СРЕДИНОМ И ДРУШТВОМ ЗА ПРОЈЕКАТ "ИЗГРАДЊА НОВОГ ОБЈЕКТА У МЕРОШИНИ"    -    Обавештење о подношењу захтева за осигурање плода вишње и шљиве за род за 2021. годину    -    ОГЛАС - ПОНОВЉЕНИ ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ РАДНЕ ЗОНЕ "ЈУГБОГДАНОВАЦ"    -    ОБАВЕШТЕЊЕ о пријему захтева за издавање интегралне дозволе за складиштење, третман и одлагаре неопасног отпада на територији општине Мерошина    -    ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ НАЧИНА ПЛАНИРАЊА, СПРОВОЂЕЊА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ПРАЋЕЊА ИЗВРШЕЊА УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ, НАЧИНА ПЛАНИРАЊА И СПРОВОЂЕЊА НАБАВКИ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ , КАО И НАБАВКИ ДРУШТВЕНИХ И ДРУГИХ ПОСЕБНИХ УСЛУГА    -    Обавештење о давању сагласности на Студију о процени утицаја затеченог стања на животну средину    -    ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ МЕРОШИНА    -    НАЦРТ ИЗМЕНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ МЕРОШИНА ЗА КП 213/2 К.О.МЕРОШИНА У МЕРОШИНИ И БРОЈ 948/4 К.О.БРЕСТ    -   
НАЦРТ ИЗМЕНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ МЕРОШИНА  ЗА КП 213/2 К.О.МЕРОШИНА У МЕРОШИНИ И БРОЈ 948/4 К.О.БРЕСТ ОБАВЕШТЕЊА 11.08.2020

НАЦРТ ИЗМЕНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ МЕРОШИНА ЗА КП 213/2 К.О.МЕРОШИНА У МЕРОШИНИ И БРОЈ 948/4 К.О.БРЕСТ

На основу члана 50. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', бр. 72/09, 81/09 , 24/11,121/12,132/14,145/14,83/18,31/19,37/19 и 9/20), члана 60. Правилника о садржини и начину и поступку израде  докумената просторног и урбанисичког планирања (''Службени гласник РС“,број 32/19), Општинска управа општине Мерошина

 

ОГЛАШАВА

 

Излагање на јавни увид

НАЦРТ ИЗМЕНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ МЕРОШИНА

ЗА КП 213/2 К.О.МЕРОШИНА У МЕРОШИНИ И БРОЈ 948/4 К.О.БРЕСТ

 

Јавни увид обавиће се у згради Општине Мерошина , ул. Цара Лазара бр. 17 у периоду од 11. августа  до 10. септембра 2020.године сваког радног дана од 8-14 часова.

 

Предметни оглас и нацрт плана биће доступан на увид заинтересованој јавности у аналогном и дигиталном облику у згради Општине Мерошина и у дигиталном облику на званичној интернет страници Општине Мерошина (www.merosina.org.rs).

 

Током јавног  увида сва правна и физичка лица могу достављати примедбе и сугестије на планирана решења, искључиво у писаној форми , Општинској управи општине Мерошина, Цара лазара бр.17. најкасније до 10. септембра 2020.године.

 

Јавна седница Комисије за планове Општине Меоршина одржаће се у згради општине Мерошина, ул. Цара Лазара број 17 у Мерошини, дана 15.септембра 2020.године у 12 часова. У току јавне седнице, сва физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са Нацртом плана и доставила у писаном облику могу исте образложити пред Комисијом за планове општине Мерошина.

 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ МЕРОШИНА


ОГЛАС ЗА ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ IZMENA ПЛАНА PGR MEROSINA

Измене ПГР Меросина - кп 213-2 Меросина и 948-4 Брест.пдф

Корисни линкови

​​​​​​​

close

Притисните "ЕНТЕР" за претрагу или "ЕСЦ" да бисте затворили прозор.

top