ЈАВНИ ПОЗИВ    -    ИЗВЕШТАЈ О ПРОЦЕСУ АНКЕТИРАЊА ГРАЂАНА    -    ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ    -    Информација за интерно расељена лица о могућности да остваре своје бирачко право на локалним изборима на Косову и Метохији 17. октобра 2021.године    -    ОБАВЕШТЕЊЕ    -    ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ ПЛАНА РАЗВОЈА ОПШТИНЕ МЕРОШИНА 2021-2028.    -    АПЕЛ ЗА РАЦИОНАЛНУ ПОТРОШЊУ ВОДЕ    -    ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ОД 2021. ДО 2035. ГОДИНЕ    -    УПУТСТВО О ИЗРАДИ ЕВИДЕНЦИЈЕ ЈАВНИХ СЛУЖБИ, ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА И ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЈА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ОПШТИНА МЕРОШИНА    -    Oнлајн трибина    -   
ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА ОБАВЕШТЕЊА 19.10.2020

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА

На основу члана 63. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – одлука УС РС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС РС, 50/13 – одлука УС РС, 98/13 – одлука УС РС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон и 9/20 ) и члана 91. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, бр. 32/19), Општинска управа општине Мерошина ,оглашава

 

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

Урбанистичког пројекта  

за изградњу производно-пословног објекта за производњу машина за рециклажу на к.п. бр. 1649 К.О Југбогдановац

 

На јавну презентацију излаже се Урбанистички пројекат за изградњу на к.п. бр. 1649 K.O. Југбогдановац, урађен од стране ДОО “Видић“ Прокупље. Подносилац захтева за потврђивање урбанистичког пројекта је TZR Recycling Industry“ д.о.о. Василија Ђуровића Жарког бр.13 из Прокупља.

            Јавна презентација Урбанистичког пројекта oрганизује се у трајању од седам дана у периоду од 22.10.2020. до 28.10.2020.године у просторијама Општинске управе општине Мерошина (I спрат) ул.Цара Лазара бр.17,сваког радног дана од 8,00-14,00 час. и у дигиталном облику на званичној интернет страници Општине Мерошина (www.merosina.org.rs).

Позивају се сва заинтересована правна и физичка лица да изврше увид у Урбанистички пројекат, као и да у току трајања јавне презентације могу достављати примедбе и сугестије на исти ,искључиво у писаној форми ,Општинској управи општине Мерошина,ул.Цара Лазара бр.17.

Лице овлашћено од стране надлежног органа за давање обавештења о садржају јавне презентације је дипл.инг. грађевине Слободанка Алексић (канцеларија број 14).


Документација за преузимање!

Корисни линкови

​​​​​​​

close

Притисните "ЕНТЕР" за претрагу или "ЕСЦ" да бисте затворили прозор.

top