ЈАВНЕ КОНСУЛТАЦИЈЕ јавност, органе и организације заинтересоване за ПЛАН УПРАВЉАЊА ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И СОЦИЈАЛНИМ УТИЦАЈИМА ПРОЈЕКТА ИЗГРАДЊЕ АУТОПУТУ Е-80 НИШ (МЕРОШИНА) – ПЛОЧНИК (БЕЛОЉИН) ДЕОНИЦА 1: km 0+477.675 до km 5+670.055    -    УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ ПРОИЗВОДНО-ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА ЗА ПРОИЗВОДЊУ МАШИНА ЗА РЕЦИКЛАЖУ    -    ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ПЛАНА РАЗВОЈА ОПШТИНЕ МЕРОШИНА ЗА ПЕРИОД ОД 2021-2028.ГОДИНЕ    -    Јавни конкурс за избор директора ЈКП "Мерошина"    -    ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА    -    НАРЕДБА    -    ЈАВНЕ КОНСУЛТАЦИЈЕ ЗА ПЛАН ЗА УПРАВЉАЊЕ ЖИВОТНОМ СРЕДИНОМ И ДРУШТВОМ ЗА ПРОЈЕКАТ "ИЗГРАДЊА НОВОГ ОБЈЕКТА У МЕРОШИНИ"    -    Обавештење о подношењу захтева за осигурање плода вишње и шљиве за род за 2021. годину    -    ОГЛАС - ПОНОВЉЕНИ ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ РАДНЕ ЗОНЕ "ЈУГБОГДАНОВАЦ"    -    ОБАВЕШТЕЊЕ о пријему захтева за издавање интегралне дозволе за складиштење, третман и одлагаре неопасног отпада на територији општине Мерошина    -   
ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА ОБАВЕШТЕЊА 19.10.2020

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА

На основу члана 63. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – одлука УС РС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС РС, 50/13 – одлука УС РС, 98/13 – одлука УС РС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон и 9/20 ) и члана 91. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, бр. 32/19), Општинска управа општине Мерошина ,оглашава

 

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

Урбанистичког пројекта  

за изградњу производно-пословног објекта за производњу машина за рециклажу на к.п. бр. 1649 К.О Југбогдановац

 

На јавну презентацију излаже се Урбанистички пројекат за изградњу на к.п. бр. 1649 K.O. Југбогдановац, урађен од стране ДОО “Видић“ Прокупље. Подносилац захтева за потврђивање урбанистичког пројекта је TZR Recycling Industry“ д.о.о. Василија Ђуровића Жарког бр.13 из Прокупља.

            Јавна презентација Урбанистичког пројекта oрганизује се у трајању од седам дана у периоду од 22.10.2020. до 28.10.2020.године у просторијама Општинске управе општине Мерошина (I спрат) ул.Цара Лазара бр.17,сваког радног дана од 8,00-14,00 час. и у дигиталном облику на званичној интернет страници Општине Мерошина (www.merosina.org.rs).

Позивају се сва заинтересована правна и физичка лица да изврше увид у Урбанистички пројекат, као и да у току трајања јавне презентације могу достављати примедбе и сугестије на исти ,искључиво у писаној форми ,Општинској управи општине Мерошина,ул.Цара Лазара бр.17.

Лице овлашћено од стране надлежног органа за давање обавештења о садржају јавне презентације је дипл.инг. грађевине Слободанка Алексић (канцеларија број 14).


Документација за преузимање!

Корисни линкови

​​​​​​​

close

Притисните "ЕНТЕР" за претрагу или "ЕСЦ" да бисте затворили прозор.

top