ЈАВНИ ПОЗИВ    -    ИЗВЕШТАЈ О ПРОЦЕСУ АНКЕТИРАЊА ГРАЂАНА    -    ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ    -    Информација за интерно расељена лица о могућности да остваре своје бирачко право на локалним изборима на Косову и Метохији 17. октобра 2021.године    -    ОБАВЕШТЕЊЕ    -    ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ ПЛАНА РАЗВОЈА ОПШТИНЕ МЕРОШИНА 2021-2028.    -    АПЕЛ ЗА РАЦИОНАЛНУ ПОТРОШЊУ ВОДЕ    -    ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ОД 2021. ДО 2035. ГОДИНЕ    -    УПУТСТВО О ИЗРАДИ ЕВИДЕНЦИЈЕ ЈАВНИХ СЛУЖБИ, ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА И ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЈА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ОПШТИНА МЕРОШИНА    -    Oнлајн трибина    -   
Јавни конкурс за избор директора ЈКП ОБАВЕШТЕЊА 28.10.2020

Јавни конкурс за избор директора ЈКП "Мерошина"

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МЕРОШИНА на основу члана 36. ст.3. и 4. и чл.38.ст.2.  Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/2016 и 88/19), члана 40. Статута општине Мерошина („Службени лист града Ниша“, бр. 23/19 и 13/20) и Одлуке о спровођењу јавног конкурса за именовање директора ЈКП ''Мерошина'' број 02-670 од 13.10.2020.године, објављује јавни конкурс

 

  • за избор директора ЈКП ''Мерошина''

 

            Подаци о јавном предузећу:

            Јавно предузеће ЈКП ''Мерошина'', Цара Лазара број 21, матични број: 17040685, ПИБ: 100874538.

            Подаци о радном месту:

            Директор ЈКП ''Мерошина''.

            Услови за именовање директора јавног предузећа:

            1) да је пунолетно и пословно способно лице и држављанин Републике Србије;

            2) да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године, односно на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕПС бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама или специјалистичким струковним студијама;

            3) да има најмање пет година радног исуства на пословима за које се захтева високо образовање из тачке 2;

            4) да има најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са пословима јавног предузећа;

            5) да познаје област корпоративног управљања;

            6) да има радно искуство у организовању рада и вођењу послова;

            7) да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке;

            8) да није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци;

            9) да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују кривична дела, и то:

 

            (1) обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи;

            (2) обавезно психијатријско лечење на слободи;

            (3) обавезно лечење наркомана;

            (4) обавезно лечење алкохоличара;

            (5) забрана врешења позива, делатности и дужности.

 

Стручна оспособљеност, знања и вештине:оцењују се у изборном поступку увидом у доказе који су приложени уз пријаву кандидата и усменим разговором са кандидатима који испуњавају услове утврђене конкурсом.

            Директор се именује на период од четири године.

            Место рада:Мерошина, Цара Лазара број 21.

            Рок у коме се подносе пријаве:

            Рок за подношење пријава је 30 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику РС“.

            Докази који се прилажу уз пријаву:

            - професионалну биографију са контакт телефоном и адресом електронске поште,

            - извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија)

            - уверење о пословној способности (оригинал или оверена фотокопија)

            - уверење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија)

            - доказ о стурчној спреми (оригинал или оверена фотокопија дипломе)

            - доказ о радном искуству на пословима за које се захтева високо образовање (оригинал или оверена фотокопија уверења /потврде послодавца)

            - доказ о познавању области корпоративног управљања (оригинал или оверена фотокопија уверења /потврде послодавца),

            - доказ о радном искуству на пословима који су повезани са пословима јавног предузећа,

            - изјава дата под кривичном и материјалном одговорношћу да није члан органа политичке странке, односно акт надлежног органа политичке странке да је лицу одређено мировање фунције у органу политичке странкe,

            - уверење надлежног органа (надлежне полицијске управе) да није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци;

            - доказ да му није изречена мера безбедности (уверење издата од стране надлежнoг суда).

           

            Канидати се могу информисати о актима предузећа, финансијским извештајима, организацији и систематизацији радних места и другим питањима од значаја за обављање дужности директора, сваког радног дана у периоду од 07,00-15,00 часова у седишту Предузећа на телефон бр. 018/4891-400.

            Лице задужено за давање информација у вези са јавним конкурсом је Александар Цонић, председник Комисије за спровођење конкурса за именовање директора ЈКП ''Мерошина'',  контакт телефон 064/3590127.

            Адреса на коју се пријаве подносе:

            Пријаве са потребним доказима о испуњењу предвиђених услова из јавног конкурса достављају се Комисији за спровођење конкурса за именовање директора  ЈКП ''Мерошина'' на адресу: Општинска управа општине Мерошина, ул.Цара Лазара бр. 17, 18252 Мерошина, путем поште или преко писарнице Општинске управе општине Мерошина,  са назнаком ''Јавни конкурс-за избор кандидата за именовање директора Јавног предузећа ЈКП ''Мерошина''-не отварати ''.

            Рок за подношење пријава је 30 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику Републике Србије''. Ако последњи дан рока пада на дан у коме орган не ради, рок истиче кад протекне први наредни радни дан.

            Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, Комисија одбацује са закључком против кога није допуштена посебна жалба.

            Оглас о јавном конкурсу оглашава се у „Службеном гласнику РС“, у  публикацији „Послови“, као и на званичној презентацији Скупштине општине Мерошина www.merosina.org.rs.

Корисни линкови

​​​​​​​

close

Притисните "ЕНТЕР" за претрагу или "ЕСЦ" да бисте затворили прозор.

top