ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ОД 2021. ДО 2035. ГОДИНЕ    -    УПУТСТВО О ИЗРАДИ ЕВИДЕНЦИЈЕ ЈАВНИХ СЛУЖБИ, ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА И ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЈА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ОПШТИНА МЕРОШИНА    -    Oнлајн трибина    -    ЈАВНЕ КОНСУЛТАЦИЈЕ    -    Пријавите се : Расписан је Јавни конкурс за избор чланова Радног тела за праћење примене Локалног антикорупцијског плана општине Мерошина (ЛАП-а)    -    Јавна расправа о Нацрту ревидираног Локалног антикорупцијског плана општине Мерошина    -    О Б А В Е Ш Т Е Њ Е    -    ЈАВНЕ КОНСУЛТАЦИЈЕ јавност, органе и организације заинтересоване за ПЛАН УПРАВЉАЊА ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И СОЦИЈАЛНИМ УТИЦАЈИМА ПРОЈЕКТА ИЗГРАДЊЕ АУТОПУТУ Е-80 НИШ (МЕРОШИНА) – ПЛОЧНИК (БЕЛОЉИН) ДЕОНИЦА 1: km 0+477.675 до km 5+670.055    -    УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ ПРОИЗВОДНО-ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА ЗА ПРОИЗВОДЊУ МАШИНА ЗА РЕЦИКЛАЖУ    -    ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ПЛАНА РАЗВОЈА ОПШТИНЕ МЕРОШИНА ЗА ПЕРИОД ОД 2021-2028.ГОДИНЕ    -   
ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА ОБАВЕШТЕЊА 19.10.2020

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА

На основу члана 63. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – одлука УС РС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС РС, 50/13 – одлука УС РС, 98/13 – одлука УС РС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон и 9/20 ) и члана 91. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, бр. 32/19), Општинска управа општине Мерошина ,оглашава

 

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

Урбанистичког пројекта  

за изградњу производно-пословног објекта за производњу машина за рециклажу на к.п. бр. 1649 К.О Југбогдановац

 

На јавну презентацију излаже се Урбанистички пројекат за изградњу на к.п. бр. 1649 K.O. Југбогдановац, урађен од стране ДОО “Видић“ Прокупље. Подносилац захтева за потврђивање урбанистичког пројекта је TZR Recycling Industry“ д.о.о. Василија Ђуровића Жарког бр.13 из Прокупља.

            Јавна презентација Урбанистичког пројекта oрганизује се у трајању од седам дана у периоду од 22.10.2020. до 28.10.2020.године у просторијама Општинске управе општине Мерошина (I спрат) ул.Цара Лазара бр.17,сваког радног дана од 8,00-14,00 час. и у дигиталном облику на званичној интернет страници Општине Мерошина (www.merosina.org.rs).

Позивају се сва заинтересована правна и физичка лица да изврше увид у Урбанистички пројекат, као и да у току трајања јавне презентације могу достављати примедбе и сугестије на исти ,искључиво у писаној форми ,Општинској управи општине Мерошина,ул.Цара Лазара бр.17.

Лице овлашћено од стране надлежног органа за давање обавештења о садржају јавне презентације је дипл.инг. грађевине Слободанка Алексић (канцеларија број 14).


Документација за преузимање!

Корисни линкови

​​​​​​​

close

Притисните "ЕНТЕР" за претрагу или "ЕСЦ" да бисте затворили прозор.

top