sort proizvodi

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ РАДНЕ ЗОНЕ "ЈУГБОГДАНОВАЦ"

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ РАДНЕ ЗОНЕ "ЈУГБОГДАНОВАЦ"

 

П О Л А З Н Е  О С Н О В Е

 

План детаљне регулације Радне зоне "Југбогдановац", у даљем тексту: "План", ради се на основу Одлуке о изради Плана детаљне регулације Радне зоне "Југбогдановац", ("Сл.лист града Ниша", бр.61/18) - у даљем тексту: Одлука о изради, Закона о планирању и изградњи ("Сл.Гласник РС", бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12-одлука УС, 42/13-одлука УС, 50/13одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 31/19 и 37/19-др.закон),у даљем тексту: Закон и Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања ("Сл.гласник РС", бр.32/19), у даљем тексту: Правилник. План се израђује за део подручја у обухвату Просторног плана општине Мерошина ("Службени лист Града Ниша", бр.78/12, 17/15 и 56/17). Носилац израде Плана је Општинска управа општине Мерошина Ниша. Израда Плана је поверена ЈП Завод за урбанизам Ниш, а средства за израду Плана обезбеђује Општина Мерошина. Обухват планског подручја је прелиминарне површине од 20,0hа.    Разлог израде Плана је дефинисање детаљне намене земљишта по целинама и зонама; попис парцела и опис локација за јавне површине, садржаје и објекте; трасе и капацитете за саобраћајну, енергетску, комуналну и другу инфраструктуру; мере заштите културно-историјских споменика и заштићених природних целина; локације за које се обавезно израђује урбанистички пројекат или расписује конкурс, као и утврђивање правила уређења и правила грађења по зонама и целинама.  Циљ израде предметног Плана је обезбеђење планског основа за изградњу и развој мини и макро предузећа у секторима пољопривреде, пољопривредно-прехрамбене индустрије и делатности терцијалног сектора (трговина, занатство и домаћа радиност). Рани јавни увид, као прва фаза у изради планског документа, ради се на основу члана 45а. Закона о планирању и изградњи ("Сл.гласник РС", бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12-одлука УС, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19-др.закон) и садржи Текстуални део и Графички део, са општим циљевима и сврхом израде Плана, могућим решењима за развој просторне целине, могућим решењима за урбану обнову, као и ефектима планирања. Предмет равног јавног увида јесу основна концептуална планска развојна решења, која се не односе на услове, могућности и ограничења грађења на појединачним катастарским или грађевинским парцелама. За потребе израде ове фазе планског документа, прикупљени су подаци о постојећој урбанистичкој документацији, стању и капацитетима инфраструктурних мрежа и објеката, као и други подаци неопходни за израду Плана.

Предметни плански документ пратиће израда Извештаја о стратешкој процени утицаја Плана на животну средину.  План представља основ за директно спровођење, односно за решавање имовинско-правних односа, издавање локацијских услова и грађевинске дозволе.


            На основу члана 45а. Закона о планирању и изградњи (''Сл.ласник РС'', бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 132/14, 145/14,83/18 ,31/19 и 37/19) и члана 37. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урганистичког планирања (''Сл.ласник РС'', бр.32/2019),

Општинска управа општине Мерошина

 

О Г Л А Ш А В А

ИЗЛАГАЊЕ МАТЕРИЈАЛА НА РАНИ ЈАВНИ УВИД

 

ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ РАДНЕ ЗОНЕ ''ЈУГБОГДАНОВАЦ''

 

Обавештава се заинтересована јавност да је Скупштина општине Мерошина донела Одлуку о изради Плана детаљне регулације Радне зоне ''Југбогдановац“ која је објављена у ''Службеном листу града Ниша'', бр. 61/2018.

Излагање материјал на рани јавни увид за израду Плана одржаће се у трајању од 15 дана, од 14.09.2019.године до 28.09.2019.године.

Оглас о излагању материјала на рани јавни увид биће изложен у згради Општине Мерошина сваког радног дана од 8-14 часова.

Предметни оглас и материјал биће доступни на увид заинтересованој јавности:

          -у дигиталном облику на званичној интернет страници Општине Мерошина (www.merosina.org.rs, link: http://merosina.org.rs/pdr_jugobogdanovac).

 

         

Током трајања раног јавног увида, сва заинтересована правна и физичка лица могу доставити примедбе и сугестије на изложени елаборат у писаној форми на адресу: Општинска управа општине Мерошина, Цара Лазара бр. 17, 18252 Мерошина или на имејл адресу: pdr.jugbogdanovac@merosina.org.rs. Примедбе и сутестије правних и физичких лица, које евидентира носилац израде Плана , могу утицати на пласнка решења.

 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ МЕРОШИНА


ДОКУМЕНТА:

 

Коначна верзија плана

ОДЛУКА о изради Плана детаљне регулације Радне зоне "ЈУГБОГДАНОВАЦ"

Обухват плана

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ РАДНЕ ЗОНЕ "ЈУГБОГДАНОВАЦ" - РАНИ ЈАВНИ УВИД -

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ РАДНЕ ЗОНЕ "ЈУГБОГДАНОВАЦ" - РАНИ ЈАВНИ УВИД -

Намена за РЈУ

ОГЛАШАВАЊЕ ЈАВНИ РАНИ УВИД

Зписник

 

Израду плана детаљне регулације финансира Европска унија у
партнерству са Владом Републике Србије преко програма ЕУ ПРО

 

Контакт e-mail: 
pdr.jugbogdanovac@merosina.org.rs.


ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА

ОГЛАС ЗА ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА ДР ЈУГБОГДАНОВАЦ

Нацрт


 

close
logo

queen of ass jada stevens spreads her perfect cheeks for bbc, best indian porn ever, sunny leone fuck xxx, dog and girl fuck video, malay budak sekolah, shriya saran hot, lovely adorable student has sex with her adult stepfather
  • keyboard_arrow_right