sort proizvodi

Екологија

ЕКОЛОГИЈА

 

 

 

Resenje o davanju saglasnosti na Studiju procene uticaja na zivotnu sredinu- Ferrum Liv Group


 

Обавештење о поднетом захтеву за измену интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног отпада ''B&S SALDARE'' ДОО


Обавештење о јавном увиду, презентацији и расправи о Студији процене утицаја на животну средину - Ferrum Liv Group


 

Дозвола AL OX Milenkovic


ОБАВЕШТЕЊЕ о пријему захтева за издавање дозволе за складиштење неопасног отпада на територији општине Мерошина


ИЗМЕНИ ИНТЕГРАЛНЕ ДОЗВОЛЕ ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ И ТРЕТМАН НЕОПАСНОГ ОТПАДА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МЕРОШИНА - ''B&S SALDARE'' ДОО.pdf


Обавештење о поднетом захтеву за измену интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног отпада ''B&S SALDARE'' ДОО


Решење - Ferrum Liv Group


Обавештење о поднетео захтеву за процену утицаја на животну средину - Ferrum Liv Group d.o.o


Обавештење о поднетом захтеву за издавање дозволе за складиштење неопасног отпада НИСАР


Обавештење о поднетом захтеву за прцену утицаја на животну средину - МИНГ доо Београд


О Б А В Е Ш Т Е Њ Е - Захтев за сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта реконструкције и промене намене објекта магацина цемента у постројење за деконтаминацију и третман електроенергетске опреме


Решење о издавању Интегралне дозволе Б&С САЛДАРЕ ДОО


Решење - МИЛСА ДОО


Обавештење о поднетом захтеву за издавање интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног отпада


Решење да није потребна изрда студије B&S SALDARE DOO


 

ОБАВЕШТЕЊЕ о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину


ЈАВНЕ КОНСУЛТАЦИЈЕ јавност, органе и организације заинтересоване за ПЛАН УПРАВЉАЊА ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И СОЦИЈАЛНИМ УТИЦАЈИМА ПРОЈЕКТА ИЗГРАДЊЕ АУТОПУТУ Е-80 НИШ (МЕРОШИНА) – ПЛОЧНИК (БЕЛОЉИН) ДЕОНИЦА 1: km 0+477.675 до km 5+670.055

PUBLIC CONSULTATIONS to the general public, bodies and organizations interested in the ENVIRONMENTAL AND SOCIAL MANAGEMENT PLAN (ESMP) FOR CONSTRUCTION OF HIGHWAY E-80 NIŠ (MEROŠINA) – PLOČNIK (BELOLJIN) SECTION 1: km 0+477.675 to km 5+670.055

Western Balkans Investment Framework Infrastructure Project Facility Technical Assistance 6 (IPF6) TA 2012054 R0 WBF


ОБАВЕШТЕЊЕ о пријему захтева за издавање интегралне дозволе за складиштење, третман и одлагаре неопасног отпада на територији општине Мерошина


Обавештење о давању сагласности на Студију о процени утицаја затеченог стања на животну средину

Решење


Решење - "Телеком Србија" а.д. Београд - 16.12.2019.


На основу члана 10. става 1. 2. Закона о процени утицаја на животну средину (''Сл.гласник РС'', бр. 135/04, 36/09)

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ МЕРОШИНА

О б ј а в љ у ј е

ОБАВЕШТЕЊЕ

о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на

животну средину

1. НОСИЛАЦ ПРОЈЕКТА ''Телеком Србија'' а.д. Београд,  поднео је дана 13.11.2019.године, захтев за одлучивање о потреби  процене утицаја на животну средину пројекта базне мобилне станице  ``Градиште`` - НИ102, НИУ102, НИО102 на животну средину.

Локација пројекта базне мобилне станице ''Телеком Србија'' се налази на катастарској парцели бр. 1435, К.О. Мерошина, Општина Мерошина.


Увид у податке, обавештења и документацију из захтева носиоца пројекта
може се добити у Општинској управи општине Мерошина, канцеларија бр. 15, радним данима од 10.09.-20.09.2019.године, у времену од 08-14 часова.

4.  На основу поднетог захтева надлежни орган ће донети решење о потреби израде  Студије о процени утицаја на животну средину.

            5.   Позивају се заинтересовани органи и организације и заинтересована јавност

да у року од 10 дана од дана оглашавања доставе своје мишљење.

            Ово обавештење се објављује на основу члана 10. ст. 1.и 2.   Закона о процени утицаја на животну средину (''Сл.гласник РС'', бр. 135/04, 36/09) у складу са Упутством за примену Закона о процени утицаја на животну средину Министарства науке и заштите животне средине број 06-00-9/05 од 31.01.2005.године.

У Мерошни, 26.11.2019.године

Број: 501-750/1

Јовица Марковић


Документа за преузимање:

ОБАВЕШТЕЊЕ о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину

close
logo

  • keyboard_arrow_right