sort proizvodi

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ РАДНЕ ЗОНЕ "ЈУГБОГДАНОВАЦ"

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ РАДНЕ ЗОНЕ "ЈУГБОГДАНОВАЦ"

 

П О Л А З Н Е  О С Н О В Е

 

План детаљне регулације Радне зоне "Југбогдановац", у даљем тексту: "План", ради се на основу Одлуке о изради Плана детаљне регулације Радне зоне "Југбогдановац", ("Сл.лист града Ниша", бр.61/18) - у даљем тексту: Одлука о изради, Закона о планирању и изградњи ("Сл.Гласник РС", бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12-одлука УС, 42/13-одлука УС, 50/13одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 31/19 и 37/19-др.закон),у даљем тексту: Закон и Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања ("Сл.гласник РС", бр.32/19), у даљем тексту: Правилник. План се израђује за део подручја у обухвату Просторног плана општине Мерошина ("Службени лист Града Ниша", бр.78/12, 17/15 и 56/17). Носилац израде Плана је Општинска управа општине Мерошина Ниша. Израда Плана је поверена ЈП Завод за урбанизам Ниш, а средства за израду Плана обезбеђује Општина Мерошина. Обухват планског подручја је прелиминарне површине од 20,0hа.    Разлог израде Плана је дефинисање детаљне намене земљишта по целинама и зонама; попис парцела и опис локација за јавне површине, садржаје и објекте; трасе и капацитете за саобраћајну, енергетску, комуналну и другу инфраструктуру; мере заштите културно-историјских споменика и заштићених природних целина; локације за које се обавезно израђује урбанистички пројекат или расписује конкурс, као и утврђивање правила уређења и правила грађења по зонама и целинама.  Циљ израде предметног Плана је обезбеђење планског основа за изградњу и развој мини и макро предузећа у секторима пољопривреде, пољопривредно-прехрамбене индустрије и делатности терцијалног сектора (трговина, занатство и домаћа радиност). Рани јавни увид, као прва фаза у изради планског документа, ради се на основу члана 45а. Закона о планирању и изградњи ("Сл.гласник РС", бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12-одлука УС, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19-др.закон) и садржи Текстуални део и Графички део, са општим циљевима и сврхом израде Плана, могућим решењима за развој просторне целине, могућим решењима за урбану обнову, као и ефектима планирања. Предмет равног јавног увида јесу основна концептуална планска развојна решења, која се не односе на услове, могућности и ограничења грађења на појединачним катастарским или грађевинским парцелама. За потребе израде ове фазе планског документа, прикупљени су подаци о постојећој урбанистичкој документацији, стању и капацитетима инфраструктурних мрежа и објеката, као и други подаци неопходни за израду Плана.

Предметни плански документ пратиће израда Извештаја о стратешкој процени утицаја Плана на животну средину.  План представља основ за директно спровођење, односно за решавање имовинско-правних односа, издавање локацијских услова и грађевинске дозволе.


            На основу члана 45а. Закона о планирању и изградњи (''Сл.ласник РС'', бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 132/14, 145/14,83/18 ,31/19 и 37/19) и члана 37. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урганистичког планирања (''Сл.ласник РС'', бр.32/2019),

Општинска управа општине Мерошина

 

О Г Л А Ш А В А

ИЗЛАГАЊЕ МАТЕРИЈАЛА НА РАНИ ЈАВНИ УВИД

 

ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ РАДНЕ ЗОНЕ ''ЈУГБОГДАНОВАЦ''

 

Обавештава се заинтересована јавност да је Скупштина општине Мерошина донела Одлуку о изради Плана детаљне регулације Радне зоне ''Југбогдановац“ која је објављена у ''Службеном листу града Ниша'', бр. 61/2018.

Излагање материјал на рани јавни увид за израду Плана одржаће се у трајању од 15 дана, од 14.09.2019.године до 28.09.2019.године.

Оглас о излагању материјала на рани јавни увид биће изложен у згради Општине Мерошина сваког радног дана од 8-14 часова.

Предметни оглас и материјал биће доступни на увид заинтересованој јавности:

          -у дигиталном облику на званичној интернет страници Општине Мерошина (www.merosina.org.rs, link: http://merosina.org.rs/pdr_jugobogdanovac).

 

         

Током трајања раног јавног увида, сва заинтересована правна и физичка лица могу доставити примедбе и сугестије на изложени елаборат у писаној форми на адресу: Општинска управа општине Мерошина, Цара Лазара бр. 17, 18252 Мерошина или на имејл адресу: pdr.jugbogdanovac@merosina.org.rs. Примедбе и сутестије правних и физичких лица, које евидентира носилац израде Плана , могу утицати на пласнка решења.

 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ МЕРОШИНА


ДОКУМЕНТА:

 

Коначна верзија плана

ОДЛУКА о изради Плана детаљне регулације Радне зоне "ЈУГБОГДАНОВАЦ"

Обухват плана

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ РАДНЕ ЗОНЕ "ЈУГБОГДАНОВАЦ" - РАНИ ЈАВНИ УВИД -

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ РАДНЕ ЗОНЕ "ЈУГБОГДАНОВАЦ" - РАНИ ЈАВНИ УВИД -

Намена за РЈУ

ОГЛАШАВАЊЕ ЈАВНИ РАНИ УВИД

Зписник

 

Израду плана детаљне регулације финансира Европска унија у
партнерству са Владом Републике Србије преко програма ЕУ ПРО

 

Контакт e-mail: 
pdr.jugbogdanovac@merosina.org.rs.


ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА

ОГЛАС ЗА ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА ДР ЈУГБОГДАНОВАЦ

Нацрт


 

close
logo

  • keyboard_arrow_right