sort proizvodi

ОПШТИНСКИ ПРАВОБРАНИЛАШТВО

ПРАВОБРАНИЛАШТВО ОПШТИНЕ МЕРОШИНА

 

У складу са законом којим се уређује правобранилаштво, орган општине је и Општинско правобранилаштво.

Рад Општинског правобранилаштва уређен је и Одлуком о правобранилаштву општине Мерошина (''Сл. лист града Ниша'', бр. 61/18 и 23/19).

 Правобранилаштво је посебан орган општине који обавља послове правне заштите имовинских права и интереса општине Мерошина.

 

У обављању послова правне заштите имовинских права и интереса општине, Правобранилаштво:

 

            1) у поступцима пред судовима, управним и другим надлежним органима заступа као законски заступник општину, њене органе и друга правна лица чије се финансирање обезбеђује из буџета, ради затштите имовинских права и интереса општине;

            2) прати и проучава правна питања од значаја за рад органа општине и правних лица која заступа, посебно у погледу заштите њихових имовинских права и интереса, као и питања у вези са применом закона и подзаконских аката која су, или могу бити, од значаја за предузимање било које правне радње органа и правног лица које заступа, посебно за спречавање штетних имовинско правних и друштвено негативних последица по правна лица која заступа;

            3) даје правна мишљења приликом закључивања уговора из области имовинско-правних односа и привредно правних уговора када је општина Мерошина уговорна страна, у року који не може бити дужи од 30 дана;

            4) даје правне савете свим органима општине  и другим субјектима које заступа на њихов захтев;

            5) предузима заступање под истим условима као и адвокат када је прописано да је у одређеном поступку или за предузимање одређене радње у поступку обавезно заступање странке од стране адвоката.

           

Правобранилац општине Мерошина је Јелена Милошевић, дипл.правник.


Информација о Информатору

close
logo

  • keyboard_arrow_right